Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Praktikums" ieguvusi tiesības sniegt izglītības pakalpojumus saskaņā ar LR Labklājības ministrijas iepirkuma rezultātiem „Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (apmācības) pakalpojumu 2017.gadā”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LRLM2017/28-3-03/07ESF)

 

Profesionālās kompetences pilnveide laika menedžmentā sociālā darba speciālistu praksē(1.apmācību tēma)

Apmācību mērķis Pilnveidot sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences laika menedžmentā, radot izpratni par dažādiem cilvēka laika uztveres veidiem, palīdzot atklāt katra speciālista personīgo laika organizēšanas stratēģiju un atrast veidus, kā to padarīt efektīvāk, iemācot vienkāršus un praktiskus laika plānošanas paņēmienus.
Eksperts Dr.paed. Tamāra Pīgozne
Programmas apjoms 8 akadēmiskās stundas (40% teorija, 60% prakse)
Programmas anotācija
 • Laika uztveres veidi. (1 st)
 • Laika menedžmenta pamatelementi (plānošana, prioritāšu noteikšana, deliģēšana, pašmotivācija, sava laika un savu vērtību apzināšanās un interpretācija, laika menedžments un stresa vadība, aktivitāšu pārslēgšana, dzīves mērķu gradācija). Laika menedžmenta četras „paaudzes”. „ABC” sistēma. Efektīvas laika plānošanas principi, personiskie un ārējie faktori, resursi, metodes, paņēmieni, tehnikas un stratēģijas. Laika „zagļi” un laika taupītāji. Laika menedžmentam nepieciešamā komunikācija. Augstas efektivitātes cilvēku septiņi principi. (3 st.)
 • Savu mērķu, pamatojoties uz mērķu hierarhiju (ilgtermiņa, īstermiņa), pienākumu, lomu un ar to saistītās atbildības apzināšanās. Prioritāšu noteikšana un ievērošana saskaņā ar mērķiem. Četru kvadrantu princips. Steidzīgi – svarīgi kvadrants. Koučings. (2 st.)
 • Personības īpašībās un pieredzē balstītu individuālu efektīva laika menedžmenta stratēģiju un individuāla rīcības plāna izstrāde. (2 st.)
Sasniedzamie rezultāti:
 • prasme veikt individuālo un profesionālo prioritāšu un mērķu auditu, sabalansēt individuālās un profesionālās prioritātes;
 • prasme definēt un apzināties savu lomu un atbildību sociālā darba speciālista praksē un definēt mērķi katrā atbildības jomā;
 • prasme identificēt (atpazīt), novērtēt, izvēlēties un praktiski izmantot efektīva laika menedžmenta resursus, metodes, paņēmienus, tehnikas un stratēģijas nelietderīgu laika patēriņa samazināšanai; 
 • prasme izmantot laika pašorganizācijas metodes darba produktivitātes paaugstināšanai un augstāku darba rezultātu sasniegšanai.
Dalības maksa
 • Kurzemes plānošanas reģions EUR 36,00
 • Latgales plānošanas reģions EUR 36,00
 • Vidzemes plānošanas reģions EUR 36,00
 • Zemgales plānošanas reģions EUR 36,00
 • Rīgas plānošanas reģions EUR 32,00
 • Rīga EUR 32,00

 

Emocionālās inteliģences attīstīšana un paškontroles nozīme sociālā darba speciālistu praksē (2.apmācību tēma)

Apmācību mērķis Paplašināt izpratni par emocionālo inteliģenci un tās nozīmi sociālā darba speciālistu ikdienā, pilnveidot sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pievēršot uzmanību emociju izpratnei, paškontrolei, vadīšanai un izmantošanai, kā arī līdzcilvēku (klientu, kolēģu) emociju izpratnei un optimālas sadarbības veidošanai, izmantojot apzinātās emociju vadības metodes.
Eksperts Dr.psych. Anita Lasmane
Programmas apjoms 8 akadēmiskās stundas (50% teorija, 50% prakse)
Programmas anotācija

Emocionālā inteliģence ir spēja izjust, izprast un efektīvi pielietot emociju spēku kā enerģijas, informācijas, uzticēšanās un kreativitātes avotu. Sociālā darba praksē mēs atrodamies nemitīgi mainīgos un dinamiskos apstākļos, t.s. paaugstinātas spriedzes apstākļos. Būtiska nozīme ir sociālā darba speciālista zināšanām un prasmēm apzināties un vadīt negatīvās emocijas vairojot pozitīvismu. Apmācības praktiskajos treniņos tiek piedāvāta spēja motivēt sevi darbībai, neatkāpties grūtību priekšā, spēja apvaldīt nepacietību, negaidīt tūlītējus panākumus, spēja nepadoties garastāvokļa svārstībām, nepieļaut, ka raižu dēļ tiek „zaudēta galva”, spēja just līdzi citiem, neatteikties no cerības. Tiek apgūtas mediācijas prasmes un stresa vadīšanas iemaņas, lai palīdzētu aktivizēt smadzenes un mazināt stresu un apātiju - fiziskā aktivitāte; palīdzēšana; pieskaršanās; pārsteigums; spēle; mākslas aktivitātes; ūdens; skābeklis; iekšējā motivācija; apzināta elpošana. Tiek veidota izpratne par emocionālo inteliģenci, emociju fizioloģiju, galvenajām emocijām, emocionālo kompetenci, emocionālo inteliģenci veidojošās personīgās efektivitātes kompetencēm.

Tematiskais Plāns:

 • Emocionālās inteliģences un emocionālā darba būtība, emociju fizioloģija, sociālajā darbā nepieciešamā izpratne un pielietojums (2h);
 • Sociālā darbinieka personīgo emociju apzināšanās un pārvaldīšana; kolēģu un klientu emociju apzināšanās un pārvaldīšana – nozīmes un pielietojuma izpratne, Praktiska nodarbība: emociju apzināšanās, izmantojot tematiskos attēlus, refleksijas par tiem – individuālais darbs, darbs pāros un grupā; emociju un spriedzes pārvaldīšana, izmantojot zīmējumus, apzināto elpošanu (2h);
 • Mediācijas izpratne; mediācijas elementu praktisks pielietojums stresa mazināšanai un pašmotivācijas veicināšanai (2h);
 • Praktiska nodarbība: emociju un spriedzes pārvaldīšana, izmantojot apzināto elpošanu un kustības, spēles elementus, vizualizāciju (2h).
Dalības maksa
 • Kurzemes plānošanas reģions EUR 36,00
 • Latgales plānošanas reģions EUR 36,00
 • Vidzemes plānošanas reģions EUR 36,00
 • Zemgales plānošanas reģions EUR 36,00
 • Rīgas plānošanas reģions EUR 32,00
 • Rīga EUR 32,00

 

Profesionālās kompetences pilnveide stresa darba vietā pārvarēšanā un prevencē, profesionālās izdegšanas mazināšanā sociālā darba speciālistu praksē (3.apmācību tēma)

Apmācību mērķis Pilnveidot sociālā darba speciālistu kompetences stresa pārvarēšanā darbavietā un sniegt zināšanas par dažādiem profilaktiskiem pasākumiem, lai izvairītos un mazinātu stresu darbavietā. Izdegšanas sindroma identificēšanas, novēršanas un mazināšanas iespējas. Pilnveidot zināšanas par izdegšanas sindroma pārvarēšanu.
Eksperts Dr.psych. Anita Lasmane
Programmas apjoms 8 akadēmiskās stundas (40% teorija, 60% prakse)
Programmas anotācija

Tematiskais izklāsts:

 • Stress un tā simptomi (fiziskie, mentālie, emocionālie). Uzvedības izmaiņas stresa ietekmē. (1 st.)
 • Stresori (iekšējie, ārējie), to izpausmes jomas. (1 st.)
 • Mobings, tā pazīmes un sekas. (1 st.)
 • Stresa fiziskā un psiholoģiskā izpratne. „Izdegšanas” sindroma trīskomponentu modelis. Cilvēka individuālā reakcija uz stresu. (1 st.)
 • Stresa situācijas un tā pārvarēšanas tehnikas. Stresa mazināšanas stratēģijas. „VIND” princips. (1 st.)
 • Personiskā stresa līmeņa novērtēšana, savu stresa mazināšanas stratēģiju audits. (1 st.)
 • Stresa regulēšanas pamatpaņēmieni. Sociālo problēmu tīkls un tā vadīšana. (1 st.)
 • Profilaktiski pasākumi stresa mazināšanai. (1st.)

Sasniedzamie rezultāti:

 • prasme identificēt (atpazīt stresu);
 • prasme adekvāti uztvert stresa situācijas darbavietā un reaģēt uz tām;
 • prasme kontrolēt savu stresa līmeni;
 • prasme izmantot stresa mazināšanas stratēģijas;
 • prasme veikt profilaktiskus pasākumus stresa mazināšanai.
Dalības maksa
 • Kurzemes plānošanas reģions EUR 36,00
 • Latgales plānošanas reģions EUR 36,00
 • Vidzemes plānošanas reģions EUR 36,00
 • Zemgales plānošanas reģions EUR 36,00
 • Rīgas plānošanas reģions EUR 32,00
 • Rīga EUR 32,00

 

Sociālā darba speciālistu psiholoģiskās kompetences pilnveide (4.apmācību tēma)

Apmācību mērķis Pilnveidot sociālā darba speciālistu kompetences un iegūt padziļinātu priekšstatu par kognitīviem procesiem, konfliktiem un to risināšanu, pašvērtējumu un vērtēšanu. Praktiski apgūt jaunas interaktīvas metodes un apgūt paņēmienus, kā risināt ar psiholoģijas tēmām saistītus jautājumus sociālā darba speciālistu praksē.
Eksperts Dr.psych. Anita Lasmane
Programmas apjoms 8 akadēmiskās stundas (50% teorija, 50% prakse)
Programmas anotācija Apmācības ietvaros teorētiski tiek apskatītas un ar praktisko iemaņu apguvē izzinātas sekojošas tēmas:
 • Personīgo kompetenču apzināšanās;
 • Kognitīvie procesi;
 • Personības īpašības, to aktualizācija un saikne ar kognitīvajiem procesjiem;
 • Konfliktu veidi, to cēloņi un attīstība;
 • Konfliktu risināšanas stratēģijas;
 • Prasmju pilnveide konfliktu risināšanā;
 • Personīgās pieredzes izvērtēšana konfliktu risināšanā, tās analizēšana;
 • Konfliktu risināšanas stratēģiju plusu un mīnusu izvērtēšana;
 • Kritiskā domāšana sociālā darba praksē;
 • Pašefektivitāte;
 • Pašvērtējums, pašapziņa un pašcieņa;
 • Kompetences vērtēšanas procesā.

Tematiskais plāns un laika sadalījums:

Personīgo kompetenču apzināšanās: pašefektivitāte, pašvērtējums, pašapziņa un pašcieņa kā profesionālās kompetences pamatnosacījumi, Praktiski uzdevumi pašefektivitātes novērtējumam: aptauja; zīmējums/kolāža; lomu spēle (2h);

Kognitīvie procesi: uztvere, atmiņa, iztēle, domāšana; kritiski analītiskās un intuitīvās domāšanas nozīme sociālā darba praksē; praktiski uzdevumi personīgo kognitīvo procesu izpētei: uztveres un domāšanas stils (2h);

Konfliktu izpratne (veidi, cēloņi, attīstība); mediācijas elementu praktisks pielietojums konfliktu risināšanā (2h);

Personīgo konflikta risināšanas stratēģiju un taktiku izvērtējums (ieguvumi un zaudējumi; zaudējumu pārvēršana mērķos); personīgā konfliktu vadīšanas prasmju pilnveides plāna izveide (refleksija, vizualizācija, rakstisks formulējums) (2h). 

Dalības maksa
 • Kurzemes plānošanas reģions EUR 36,00
 • Latgales plānošanas reģions EUR 36,00
 • Vidzemes plānošanas reģions EUR 36,00
 • Zemgales plānošanas reģions EUR 36,00
 • Rīgas plānošanas reģions EUR 32,00
 • Rīga EUR 32,00

 

Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar romiem, vēršot uzmanību uz bērniem un pirmspensijas vecuma personām ar zemu izglītības līmeni (24.apmācību tēma)

Apmācību mērķis Pilnveidot sociālo darbinieku specifiskās zināšanas un prasmes sociālā darba praksē ar tēmas mērķgrupu. Attīstīt prasmes identificēt un izprast mērķgrupas, kā sistēmas, funkcionēšanas principus, iejaukšanās specifiku, vajadzības un klientu grupas problemātiku, mācīties tolerances un motivējoša atbalsta sniegšanas pieejas.
Eksperts Mg.soc.d. Ilona Teihamane
Programmas apjoms 8 akadēmiskās stundas (50% teorija, 50% prakse)
Programmas anotācija

Apmācība dod iespēju iegūt zināšanas par romu kultūras īpatnībām, sadzīvisko dzīves stilu, komunikācijas un starppersonu īpatnībām. Ļuj izprast romu kultūrā pastāvošās normas un kārtību, tradīcijas un paražas. Tiek apgūtas prasmes efektīvas saskarsmes veidošanai ar mērķa grupu, izprast viņu individuālās un kopējās vajadzības, funkcionēšanas specifiku, definēt sociālās problēmas nosakot vajadzības un izstrādāt to risināšanas plānu. Apgūt toleranci un iecietību, spēju pieņemt atšķirīgo un citādo. 
Izglītības programmas plāns:

 • romu tautības iedzīvotāju sociālais portrets un kultūras īpatnības (1h),
 • saskarsmes un starppersonu komunikācijas specifika (1h),
 • pastāvošās normas un kārtība, to ietekme uz sociālā pakalpojuma sniegšanu (1h),
 • individuālo un kopējo vajadzību noteikšana (1h),
 • sociālo problēmu definēšana un sociālās rehabilitācijas plāna iestrādes (2h),
 • atgriezeniskā saite un nestandarta problēmu risinājuma ceļi (2h).
Dalības maksa
 • Rīgas plānošanas reģions EUR 32,00
 • Rīga EUR 32,00

 

Saskarsmes prasmju pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar senioriem (28.apmācību tēma)

Apmācību mērķis Pilnveidot sociālā darba speciālistu specifiskās zināšanas un prasmes darbā ar senioriem. Attīstīt prasmes identificēt un izprast mērķgrupas vecumposma psiholoģiskās un funkcionālās īpatnības, personības specifiku un uzvedības īpatnības, klientu grupas problemātiku, mācīties tolerances un atbalsta sniegšanas pieejas.
Eksperts Mg.soc.d. Iveta Purne
Programmas apjoms 8 akadēmiskās stundas (50% teorija, 50% prakse)
Programmas anotācija

Cilvēka novecošana ir dabisks process, tomēr cilvēka dzīve mainās, pasliktinās pašsajūta, cilvēks jūtas mazvērtīgs, izkritis no dzīves aprites, kļūst neapmierināts ar sevi un citiem. Mainās arī cilvēka smadzeņu darbība, domāšana kļūst lēnāka, paliek grūtāk formulēt savas domas, sākas problēmas ar atmiņu. Visas šīs dabiskās novecošanas izmaiņas ietekmē arī saskarsmes procesu. Apmācībā tiks apskatīts novecošanas process un ar to saistītās fiziskās un psihiskās izmaiņas (1h), kuras ietekmē arī komunikācijas procesu ar senjoru. Galvenais akcents tiek likts uz izpratni par izmaiņām, kuras rada novecošana, un sociālā darba speciālista grūtību apzināšanos saskarsmē ar senjoriem, kuri piedzīvo šīs izmaiņas. izpratne par vēlīnā brieduma  vecumposma īpatnībām, izmaiņām kognitīvajos procesos, emocionālajā sfērā, personībā kopumā. Vēlīnā brieduma cilvēku funkcionēšanas īpatnības sabiedrībā (1h). Novecošanas cēloņi un likumsakarības (1h). Mērķgrupas problēmloks (1h). Aiziešana pensijā kā sociāli psiholoģiska problēma (1h). Sociāli psiholoģiskā palīdzība cilvēkiem vecumā (2h). Atbalsta sniegšanas īpatnības senioriem (1h). 

Dalības maksa
 • Kurzemes plānošanas reģions EUR 36,00
 • Latgales plānošanas reģions EUR 36,00
 • Vidzemes plānošanas reģions EUR 36,00
 • Zemgales plānošanas reģions EUR 36,00
 • Rīgas plānošanas reģions EUR 32,00
 • Rīga EUR 32,00

 

Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar personām, kurām ir personības u.c. psihiski traucējumi (35.apmācību tēma)

Apmācību mērķis Pilnveidot sociālā darba speciālistu specifiskās zināšanas un prasmes darbā ar konkrēto mērķgrupu. Attīstīt prasmes identificēt un izprast mērķgrupas personības specifiku un uzvedības īpatnības, klientu grupas problemātiku, mācīties tolerances un atbalsta sniegšanas pieejas. Veidot izpratni par mērķgrupas sociālajām vajadzībām un vērtībām, morāles un sabiedriskās kārtības normu izpratni, izglītības vajadzībām, resursu sistēmām un spējām socializēties.
Eksperts Mg.soc.d. Kristaps Keišs
Programmas apjoms 8 akadēmiskās stundas (50% teorija, 50% prakse)
Programmas anotācija

Izglītības programmas apguves ietvaros sociālā darba speciālistiem tiks sniegtas zināšanas izpratnes līmenī par personām, kurām ir personības u.c. psihiski traucējumi, attīstītas specifiskās prasmes pielietošanas līmenī darbā ar mērķgrupu.

 
Teorētisko zināšanu tēmas:

 • Mērķgurpas raksturojums;
 • Uzvedības īpatnības ambulatorajā un stacionārajā vidē (normas, to jēdziens un izpratne par tām);
 • Mērķgrupas specifiskās vajadzības, to apmierināšanas cikls (fāzes);
 • Saskarsmes standarti ar mērķa grupu (psihodinamsikās psihiatrijas, sociālās pedagoģijas un psiholoģijas pieejas);
 • Ieskats dzīvescikla intervēšanas nozīmē un tā pielietošanā darbā ar mērķgrupu;
 • Vardarbības riski.
 • Praktiskās nodarbības tēmas:
 • Mērķgrupas problēmu identificēšanas metodes, cēloņu noteikšana;
 • Stacionāro un/vai ambulatoro sociālo gadījumu analīze nosakot primāros rehabilitācijas uzdevumus;
 • Starpprofesionāļu un starpinstitucionālās sadarbības modeļa apguve.
Dalības maksa
 • Kurzemes plānošanas reģions EUR 50,00
 • Latgales plānošanas reģions EUR 50,00
 • Vidzemes plānošanas reģions EUR 50,00
 • Zemgales plānošanas reģions EUR 50,00
 • Rīgas plānošanas reģions EUR 45,00
 • Rīga EUR 45,00

 

Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar personām, kurām ir personības u.c. psihiski traucējumi (35.apmācību tēma)

Apmācību mērķis Pilnveidot sociālā darba speciālistu specifiskās zināšanas un prasmes darbā ar konkrēto mērķgrupu. Attīstīt prasmes identificēt un izprast mērķgrupas personības specifiku un uzvedības īpatnības, klientu grupas problemātiku, mācīties tolerances un atbalsta sniegšanas pieejas. Veidot izpratni par mērķgrupas sociālajām vajadzībām un vērtībām, morāles un sabiedriskās kārtības normu izpratni, izglītības vajadzībām, resursu sistēmām un spējām socializēties.
Eksperts Mg.soc.d. Kristaps Keišs
Programmas apjoms 16 akadēmiskās stundas (50% teorija, 50% prakse)
Programmas anotācija

Izglītības programmas apguves ietvaros sociālā darba speciālistiem tiks sniegtas zināšanas izpratnes līmenī par personām, kurām ir personības u.c. psihiski traucējumi, attīstītas specifiskās prasmes pielietošanas līmenī darbā ar mērķgrupu.

Teorētisko zināšanu tēmas:

 • Mērķgurpas raksturojums;
 • Uzvedības īpatnības ambulatorajā un stacionārajā vidē (normas, to jēdziens un izpratne par tām);
 • Mērķgrupas specifiskās vajadzības, to apmierināšanas cikls (fāzes);
 • Saskarsmes standarti ar mērķa grupu (psihodinamsikās psihiatrijas, sociālās pedagoģijas un psiholoģijas pieejas);
 • Dzīvescikla intervēšanas nozīmē un tā pielietošanā darbā ar mērķgrupu;
 • Vardarbības riski un agresivitātes veidi;
 • Profesionālā darbība vardarbības gadījumos – vajadzība pēc drošības, agresivitātes provokatori (instinkti), pazīmes, kas liecina par vardarbības fāzes tuvošanos saskarsmē un ķermeņa reakcijā, vardarbības fāzes, rīcība vardarbības gadījumos (psihodinamiskā psihiatrijas pieeja);
 • Destruktīvais regress (t.s. piederība riska grupām);
 • Psihiatrijas uzraudzības režīmu apraksts (individuālā papilduzraudzība, 1.-4.režīma apraksts).
 • Praktiskās nodarbības tēmas:
 • Mērķgrupas problēmu identificēšanas metodes, cēloņu noteikšana, klientu raksturojuma veidošana;
 • Stacionāro un/vai ambulatoro sociālo gadījumu analīze nosakot primāros rehabilitācijas uzdevumus, uzraudzības režīmu;
 • Starpprofesionāļu un starpinstitucionālās sadarbības modeļa apguve sociālā gadījuma risināšanas ietvaros.
Dalības maksa
 • Kurzemes plānošanas reģions EUR 100,00
 • Latgales plānošanas reģions EUR 100,00
 • Vidzemes plānošanas reģions EUR 100,00
 • Zemgales plānošanas reģions EUR 100,00
 • Rīgas plānošanas reģions EUR 90,00
 • Rīga EUR 90,00

 

Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem (psihiskas saslimšanas un garīgas attīstības traucējumi) (36.apmācību tēma)

Apmācību mērķis Pilnveidot sociālā darba speciālistu specifiskās zināšanas un prasmes darbā ar konkrēto mērķgrupu. Attīstīt prasmes identificēt un izprast mērķgrupas personības specifiku un uzvedības īpatnības, klientu grupas problemātiku, mācīties tolerances un atbalsta sniegšanas pieejas. Veidot izpratni par mērķgrupas sociālajām vajadzībām un vērtībām, morāles un sabiedriskās kārtības normu izpratni, izglītības vajadzībām, resursu sistēmām un spējām socializēties.
Eksperts Mg.soc.d. Kristaps Keišs
Programmas apjoms 8 akadēmiskās stundas (50% teorija, 50% prakse)
Programmas anotācija

Izglītības programmas ietvaros sociālā darba speciālistiem tiks sniegtas zināšanas izpratnes līmenī par personām ar garīga rakstura traucējumiem un attīstītas profesionālās prasmes darbā ar mērķa grupu stacionārā un ambulatorā vidē.

Teorētiskais tēmu izklāsts:

 • Ieskats aktuālākajās psihiskajās saslimšanās un garīgās attīstības traucējumos;
 • Dzīvescikla metode, tās nozīme klienta sociālās rehabilitācijas procesā;
 • Personu ar psihiskām saslimšanām un garīga rakstura traucējumiem specifiskās vajadzības, to apmierināšanas iespējas, piepildījuma fāzes;
 • Uzvedības īpatnības (normas, izpratne par tām), kopsakarības un atšķirības ambulatorajā, stacionārajā un mājas vidē;
 • Konfliktsituācijas, to risinājumi un saskarsmes standarti ar mērķa grupu (psihodinamsikās psihiatrijas, sociālās pedagoģijas un psiholoģijas pieejas);
 • Psihiatrijas uzraudzības režīmu termini un to skaidrojums;
 • Destruktīvais regress (alkohola atkarība, narkotisko un psihotropo vielu atkarība, psihozes, epilepsijas lēkmes, tabakas atkarība, agresijas lēkmes, suicīda mēģinājumu pieredze, klaiņošana);
 • Ētiskās vadlīnijas un tolerance darbā ar mērķgrupu.

Praktiskās daļas tēmu izklāsts:

 • Socializācijas principi un iespējas mūsdienu sabiedrībā (vidē);
 • Mērķgrupas problēmu identificēšanas metodes, cēloņu noteikšana, klientu raksturojuma veidošana;
 • Stacionāro un/vai ambulatoro (t.s. klīnisko) sociālo gadījumu analīze nosakot primāros rehabilitācijas uzdevumus;
 • Starpprofesionāļu un starpinstitucionālās sadarbības modeļa apguve sociālā gadījuma risināšanas ietvaros.
Dalības maksa
 • Kurzemes plānošanas reģions EUR 50,00
 • Latgales plānošanas reģions EUR 50,00
 • Vidzemes plānošanas reģions EUR 50,00
 • Zemgales plānošanas reģions EUR 50,00
 • Rīgas plānošanas reģions EUR 45,00
 • Rīga EUR 45,00

 

Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem (psihiskas saslimšanas un garīgas attīstības traucējumi) (36.apmācību tēma)

Apmācību mērķis Pilnveidot sociālā darba speciālistu specifiskās zināšanas un prasmes darbā ar konkrēto mērķgrupu. Attīstīt prasmes identificēt un izprast mērķgrupas personības specifiku un uzvedības īpatnības, klientu grupas problemātiku, mācīties tolerances un atbalsta sniegšanas pieejas. Veidot izpratni par mērķgrupas sociālajām vajadzībām un vērtībām, morāles un sabiedriskās kārtības normu izpratni, izglītības vajadzībām, resursu sistēmām un spējām socializēties.
Eksperts Mg.soc.d. Kristaps Keišs
Programmas apjoms 16 akadēmiskās stundas (50% teorija, 50% prakse)
Programmas anotācija

Izglītības programmas ietvaros sociālā darba speciālistiem tiks sniegtas padziļinātas zināšanas izpratnes līmenī par personām ar garīga rakstura traucējumiem un attīstītas (apgūtas) profesionālās prasmes darbā ar mērķa grupu stacionārā un ambulatorā vidē. 

Teorētiskais tēmu izklāsts:

 • Ieskats aktuālākajās psihiskajās saslimšanās un garīgās attīstības traucējumos;
 • Slimību terminu skaidrojums (diagnozes F70, F71, F72 un F00-F03);
 • Veidot izpratni par izplatītāko psihiskās veselības traucējumu (šizofrēnijas, epilepsijas, vecuma demences, garastāvokļa traucējumu – depresijas, autisms, eiforijas un neirotisko traucējumu – trauksmes, fobiju, u.c.) galvenajām klīniskajām pazīmēm.
 • Dzīvescikla metode, tās nozīme klienta sociālās rehabilitācijas procesā;
 • Personu ar psihiskām saslimšanām un garīga rakstura traucējumiem specifiskās vajadzības, to apmierināšanas iespējas, piepildījuma fāzes;
 • Uzvedības īpatnības (normas, izpratne par tām), kopsakarības un atšķirības ambulatorajā, stacionārajā un mājas vidē;
 • Konfliktsituācijas, to risinājumi un saskarsmes standarti ar mērķa grupu (psihodinamsikās psihiatrijas, sociālās pedagoģijas un psiholoģijas pieejas);
 • Psihiatrijas uzraudzības režīmu termini un to skaidrojums;
 • Psihiatrijas uzraudzības režīmu (līmeņu) noteikšanas instrumenti un kritēriji – multifunkcionāla komanda, veselības stāvoklis, funkcionālās spējas, pašaprūpes, neatkarīgas un patstāvīgas dzīves spējas;
 • Profesionālā darbība vardarbības gadījumos – vajadzība pēc drošības, agresivitātes provokatori (instinkti), pazīmes, kas liecina par vardarbības fāzes tuvošanos saskarsmē un ķermeņa reakcijā, vardarbības fāzes, rīcība vardarbības gadījumos (psihodinamiskā psihiatrijas pieeja);
 • Destruktīvais regress (alkohola atkarība, narkotisko un psihotropo vielu atkarība, psihozes, epilepsijas lēkmes, tabakas atkarība, agresijas lēkmes, suicīda mēģinājumu pieredze, klaiņošana);
 • Ētiskās vadlīnijas un tolerance darbā ar mērķgrupu.

 Praktiskās daļas tēmu izklāsts:

 • Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu identificēšana;
 • Socializācijas principi un iespējas mūsdienu sabiedrībā (vidē);
 • Mērķgrupas problēmu identificēšanas metodes, cēloņu noteikšana, klientu raksturojuma veidošana;
 • Stacionāro un/vai ambulatoro (t.s. klīnisko) sociālo gadījumu analīze nosakot primāros rehabilitācijas uzdevumus, uzraudzības režīmu;
 • Starpprofesionāļu un starpinstitucionālās sadarbības modeļa apguve sociālā gadījuma risināšanas ietvaros.
Dalības maksa
 • Kurzemes plānošanas reģions EUR 100,00
 • Latgales plānošanas reģions EUR 100,00
 • Vidzemes plānošanas reģions EUR 100,00
 • Zemgales plānošanas reģions EUR 100,00
 • Rīgas plānošanas reģions EUR 90,00
 • Rīga EUR 90,00

Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar bēgļiem un patvērumu meklētājiem (43.apmācību tēma)

Apmācību mērķis Pilnveidot sociālā darba speciālistu specifiskās zināšanas un prasmes darbā ar konkrēto mērķgrupu. Attīstīt prasmes identificēt un izprast mērķgrupas personības specifiku un uzvedības īpatnības, klientu grupas problemātiku, mācīties tolerances un atbalsta sniegšanas pieejas. Veidot izpratni par mērķgrupas sociālajām vajadzībām un vērtībām, morāles un sabiedriskās kārtības normu izpratni, izglītības vajadzībām, resursu sistēmām un spējām socializēties.
Eksperts Dr.paed. Liesma Ose
Programmas apjoms 16 akadēmiskās stundas (50% teorija, 50% prakse)
Programmas anotācija

Profesionālās pilnveides programma adresēta sociālā darba speciālistiem, kuri praksē strādā ar klientiem kuriem ir imigrācijas vēsture, un saskaras ar patvēruma meklētājiem. Programmas saturs veidots kā ceļs no pašizziņas caur empātijas attīstīšanu un starpkultūru kompetences pilnveidi. Īpaša uzmanība pievērsta sekojošiem satura jautājumiem:  Austrumu kultūru un reliģiju izpratne, atšķirības, īpatnības.Bēgļu portrets.Bēgļu sociālajās vajadzības un vērtības.
Efektīvas un sekmīgas komunikācijas priekšnoteikumi ar šo mērķgrupu.Bēgļu izglītības vajadzības, resursu sistēmas un spējas socializēties.
Bēgļu integrācijas problemātika sociālajā darbā. Prasmes identificēt un izprast personības specifiku un uzvedības īpatnības.Specifiskas zināšanas, kas palīdzētu saskarsmē ar bēgļiem, patvēruma meklētājiem.

Apmācību plāns:

 • Introspekcija. Es un mani uzskati, satiekot citādo: praktiskas aktivitātes, dialogu sesija (2 st.).
 • Globālie sociālā darba standarti - sociālais darbs kā cilvēktiesību profesija. ( 2 stundas)
 • Simulācija - "Bēgļi". Empātijas treniņš ( 2 st.).
 • Kultūru dialogi.  Uztvere un interpretācija starpkultūru saskarsmē. ( 2 st.)
 • Kolāža “”Kultūras Latvijā”” ( 2st.).
 • "Svešā” koncepts, stereotipi, aizspriedumi un to ietekme uz starpkultūru komunikāciju.  Austrumu kultūru un reliģiju izpratne, atšķirības, īpatnības. (2 st.)
 • Rīcības modeļi: atbalsts akulturācijā, kultūrsensitīva prakse, spēka perspektīva un klienta vadīts gadījuma risināšanas vai rehabilitācijas process: Bēgļu sociālajās vajadzības un vērtības.Efektīvas un sekmīgas komunikācijas priekšnoteikumi ar šo mērķgrupu.Bēgļu izglītības vajadzības, resursu sistēmas un spējas socializēties ( 4 st.).
 • Bēgļu integrācijas problemātika sociālajā darbā. Prasmes identificēt un izprast personības specifiku un uzvedības īpatnības.Specifiskas zināšanas, kas palīdzētu saskarsmē ar bēgļiem, patvēruma meklētājiem.(2st.)
Dalības maksa
 • Kurzemes plānošanas reģions EUR 80,00
 • Latgales plānošanas reģions EUR 80,00
 • Vidzemes plānošanas reģions EUR 80,00
 • Zemgales plānošanas reģions EUR 80,00
 • Rīgas plānošanas reģions EUR 65,00
 • Rīga EUR 65,00

 

Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem starpkultūru komunikācijā, t.sk., ar trešo valstu valstspiederīgajiem (44.apmācību tēma)

Apmācību mērķis Pilnveidot sociālā darba speciālistu specifiskās zināšanas un prasmes darbā ar konkrēto mērķgrupu. Attīstīt prasmes identificēt un izprast mērķgrupas personības specifiku un uzvedības īpatnības, klientu grupas problemātiku, mācīties tolerances un atbalsta sniegšanas pieejas. Veidot izpratni par mērķgrupas sociālajām vajadzībām un vērtībām, morāles un sabiedriskās kārtības normu izpratni, izglītības vajadzībām, resursu sistēmām un spējām socializēties.
Eksperts Dr.paed. Liesma Ose
Programmas apjoms 24 akadēmiskās stundas (40% teorija, 60% prakse)
Programmas anotācija

Apmācību kurss ir veidots ar nolūku izmantot komunikācijas teorētiskās atziņas starpkultūru komunikācijas ikdienas situāciju vērtēšanā, stimulēt paplašināt zināšanas par komunikatīvo procesu pamatnosacījumiem, pievēršot uzmanību komunikatīvām mijiedarbībām globālo un vietējo kopienu līmenī dažādu kultūru pārstāvju starpā, akcentējot trešo valstu valstspiederīgo daudzveidīgo grupu kā vienu no sociālā darba speciālistu klientu grupām ar plašu demogrāfisku raksturojumu un sociālo vajadzību spektru. Kursa ietvaros tiek analizēti starpkultūru komunikācijas posmi un dažādu kultūru mijiedarbības modeļi. Kurss veidots kā sabalansēta praktisku un teorētisku aktivitāšu mija, orientējoties uz aktīvu dalībnieku individuālo un grupu darbu. Kursā apgūtās kompetences ļauj analizēt un vadīt komunikācijas procesus grupās, kurās pārstāvēti dažādu kultūru un kopienu pārstāvji; kritiski izvērtēt un piemērot savu starpkultūru kompetenci komunikācijas problēmu pārvarēšanā, konfliktu risināšanā.

Apmācību plāns:

 • Cilvēka un kultūras mijiedarbība. Sociālā darba speciālistu ētikas kodekss par darbu starpkultūru vidē. (2st.)
 • Kultūru dažādība. Starpkultūru komunikācija kā ikdienas saturs mūsdienu globalizētajā sabiedrībā. (4st.)
 • Starpkultūru komunikācijas teorētiskie aspekti: priekšmets, aktuālā attīstība, problemātika.(2st.)
 • Komunikācija daudzvalodu vidē. Plurilingvisms un multilingvisms starpkultūru komunikācijas kontekstā. (2st.).
 • Starpkultūru komunikācijas barjeras. Kategorizācija, aizspriedumi un stereotipi. Tolerances veicināšanas stratēģijas.(4st.)
 • Starpkultūru konflikti. Konfliktu risināšanas tehnoloģijas multikulturālās kopienas līmenī.(2st.)
 • Pieejas starpkultūru komunikācijas veicināšanai. Starpkultūru kompetence. Kultūrkompetences un atšķirību treniņš. (4st.).
 • Mans klients - trešās valsts valstspiederīgais: situāciju analīze un lomu spēle. (4st.) 
Dalības maksa
 • Kurzemes plānošanas reģions EUR 120,00
 • Latgales plānošanas reģions EUR 120,00
 • Vidzemes plānošanas reģions EUR 120,00
 • Zemgales plānošanas reģions EUR 120,00
 • Rīgas plānošanas reģions EUR 100,00
 • Rīga EUR 100,00

 

Saskarsmes prasmju ar senioriem pilnveide institūcijā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesā, t.sk., adaptācijas procesa uzlabošanai, paliatīvajā aprūpē u.c. (50.apmācību tēma)

Apmācību mērķis Pilnveidot sociālā darba speciālistu saskarsmes prasmes ar senioriem institūcijā.
Eksperts Mg.soc.d. Iveta Purne
Programmas apjoms 8 akadēmiskās stundas (50% teorija, 50% prakse)
Programmas anotācija

Cilvēka novecošana ir dabisks process, tomēr cilvēka dzīve mainās, pasliktinās pašsajūta, samazinās organisma adaptācija spējas, kas rada vājās vietas pašregulācijas procesā un veido vecuma patoloģijas. Dzīves ilgumam pieaugot pieaug arī slimošana un invaliditāte, slimības kļūst atipiskas un hroniskas, slimošanas periods kļūst garš un akūts, bet atveseļošanas process ieilgst. Pieaug arī to cilvēku skaits, kuri vecumdienās smagi slimo un kam nepieciešama speciālā ārstēšana, aprūpe un kopšana.
Institūcijās svarīgi spēt palīdzēt senjoriem pēc iespējas ilgāk saglabāt spēju būt kustīgiem un aprūpēt sevi. Objektīvs veselības rādītājs vecumdienās ir spēja būt kustīgam, kas dala cilvēkus grupās:
1. spējīgi brīvi kustēties,
2. ierobežoti spēj kustēties un ir piesaistīti savai istabai,
3. nekustīgi, bezpalīdzigi, guloši. 

Galvenās tēmas:

 • Izpratne par vēlīnā brieduma  vecumposma īpatnībām, sociālās adaptācijas procesu un tā īpatnībām senioriem.
 • Zināšanas par nepieciešamajām spējām veiksmīgai adaptācijai.
 • Adaptācijas līmeņi, dezadaptācija.
 • Saskarsmes funkcijas senioriem sociālās aprūpes un sociālās aprūpes institūcijā.
 • Verbālās  un neverbālās saskarsmes īpatnības darbā ar senioriem institūcijā.
 • Saskarsmes traucēkļi.
 • Klausīšanās prasmju pilnveide.
 • Saskarsmes īpatnības ar paliatīvās aprūpes klientiem.
 • Tolerances un atbalsta sniegšanas prasmju pilnveide. 
Dalības maksa
 • Kurzemes plānošanas reģions EUR 36,00
 • Latgales plānošanas reģions EUR 36,00
 • Vidzemes plānošanas reģions EUR 36,00
 • Zemgales plānošanas reģions EUR 36,00
 • Rīgas plānošanas reģions EUR 32,00
 • Rīga EUR 32,00