Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Praktikums" ieguvusi tiesības sniegt izglītības pakalpojumus saskaņā ar LR Labklājības ministrijas iepirkuma rezultātiem „Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (apmācības) pakalpojumu”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.LRLM2015/28-3-03/26ESF)

Nr.p.k. Tēmas nr. Apmācības tēma Eksperts 8 stundu apmācībai Eksperts 16 stundu apmācībai Eksperts 24 stundu apmācībai
1. 1. Profesionālās kompetences pilnveide laika menedžmentā sociālā darba speciālistu praksē

Tamāra Pīgozne, Rita Orska

Tamāra Pīgozne, Rita Orska Tamāra Pīgozne, Rita Orska
2. 2. Emocionālās inteliģences attīstīšana un paškontroles nozīme sociālā darba speciālistu praksē Rita Orka, Anita Lasmane Rita Orka, Anita Lasmane Rita Orka, Anita Lasmane
3. 3. Profesionālās kompetences pilnveide stresa darbavietā pārvarēšanā un prevencē, profesionālās izdegšanas mazināšana sociālā darba speciālistu praksē Irina Šķupele, Tamāra Pīgozne, Rita Orska Irina Šķupele, Tamāra Pīgozne, Rita Orska Irina Šķupele, Tamāra Pīgozne, Rita Orska
4. 4. Sociālā darba speciālistu psiholoģiskās kompetences pilnveide Anita Lasmane Rita Orka, Anita Lasmane Rita Orka, Anita Lasmane
5. 5. Profesionālās kompetences pilnveide krīzes intervencē sociālā darba praksē   Rita Orska  
6. 6. Profesionālās kompetences pilnveide sociālā gadījuma vadīšanā sociālā darba praksē Kristaps Keišs Kristaps Keišs Kristaps Keišs
7. 7. Profesionālās kompetences pilnveide grupu organizēšanā un vadīšanā sociālā darba praksē, t.sk., grupu vadīšanas teorētiskie pamati un prakse Kristaps Keišs Kristaps Keišs Kristaps Keišs
8. 8. Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar manipulatīviem, agresīviem klientiem Rita Orska    
9. 10. Profesionālās kompetences pilnveide konsultēšanas tehniku izmantošanā sociālā darba praks Kristaps Keišs Kristaps Keišs  
10. 11. Saskarsmes prasmju treniņš: jautājuma tehnikas izmantošana sociālā darba speciālistu praksē Irina Šķupele Rita Orska  
11. 12. Profesionālās kompetences pilnveide konflikta risināšanā sociālā darba speciālistu praksē Antra Līne, Rita Orska Antra Līne Antra Līne
12. 15. Vieglās valodas pamati darbā ar klientiem Anita Lasmane Anita Lasmane Anita Lasmane
13. 16. Kognitīvi biheiviorālā pieeja sociālā darba praksē   Aloida Jurčenko Aloida Jurčenko
14. 20. Spēka perspektīva sociālā darba praksē   Aloida Jurčenko  
15. 21. Sadarbības attiecību veidošana sociālā darba praksē Iveta Purne, Kristaps Keišs Iveta Purne, Kristaps Keišs Iveta Purne, Kristaps Keišs
16. 24. Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar romiem, vēršot uzmanību uz bērniem un pirmspensijas vecuma personām ar zemu izglītības līmeni Ilona Teihamen Ilona Teihmane  
17. 28. Saskarsmes prasmju pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar senioriem Iveta Purne, Irina Šķupele, Rita Orska Iveta Purne, Irina Šķupele, Rita Orska  
18. 29. Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar pusaudžiem un jauniešiem ar deviantu uzvedību, ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, t.sk., uzvedības korekcijas plāna izstrādē Kristaps Keišs, Rita Orska Kristaps Keišs, Rita Orska  
19. 34. Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām   Aloida Jurčenko  
20. 35. Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar personām, kurām ir personības u.c. psihiski traucējumi Kristaps Keišs    
21. 36. Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem (psihiskas saslimšanas un garīgās attīstības traucējumi) Kristaps Keišs    
22. 38. Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar personām ar invaliditāti Iveta Purne Iveta Purne Iveta Purne
23. 40. Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar insultu pārcietušām personām Irina Šķupele    
24. 45. Profesionālās kompetences pilnveide klienta vajadzību pēc sociālās aprūpes (gan dzīvesvietā, gan institūcijā) izvērtējumā, sociālās aprūpes plāna izstrāde, īstenošanas uzraudzība, dokumentēšana un novērtēšana Kristaps Keišs Kristaps Keišs  
25. 46. Profesionālās kompetences pilnveide klienta vajadzību pēc sociālās rehabilitācijas institūcijā izvērtējumā, sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde, īstenošanas uzraudzība, dokumentēšana un novērtēšana Kristaps Keišs Kristaps Keišs  
26. 50. Saskarsmes prasmju ar senioriem pilnveide institūcijā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesā, t.sk., adaptācijas procesa uzlabošanai, paliatīvajā aprūpē u.c. Rita Orska, Iveta Purne, Irina Šķupele, Kristaps Keišs Rita Orska, Iveta Purne, Irina Šķupele, Kristaps Keišs