Sociālā aprūpe

 
2.profesionālās kvalifikācijas līmeņa programma „Sociālā aprūpe". 
Starptautiskā izglītības kvalifikācija ISCED 4.pakāpe.
Licence nr.P-11749 izsniegta 12.05.2015 ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmumu.
 

Programmas apraksts

 • Iegūstamā kvalifikācija – aprūpētājs;
 • Mācību ilgums 4 mēneši (480 st.);
 • Iepriekš iegūtās izglītības prasības – pamatizglītība.

Mācību priekšmeti

 • Ievads profesijā, sociālajā politikā un likumdošanā
 • Gerontoloģijas pamati
 • Klientu aprūpe
 • Ergonomijas pamatprincipi
 • Sanitārija un higiēna
 • Pirmās palīdzības sniegšana
 • Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija
 • Mājturības pamati un veselīgs uzturs
 • Starpprofesionāļu komandas darbība
 • Darba drošība un vides aizsardzība


Kvalifikācijas prakse 240 stundas (vienu mēnesi).
Valsts noslēguma pārbaudījums (kvalifikācijas eksāmens).


Mācību maksa

EUR 300,00 (iepriekš EUR 700,00) par pilnu mācību programmu. Samaksa jāveic reģistrācijas dienā.

Mācību maksā ir iekļauts viss, kas nepieciešams veiksmīgai zināšanu un prasmju apguvei: mācību priekšmetu apmeklējums, individuālās konsultācijas visos priekšmetos, visnepieciešamākie izdales materiāli, metodisko materiālu izmantošana, bibliotēkas lasītāja karte, prakses nodrošināšana.
Pēc programmas apguves un profesionālās tālākizglītības apliecības saņemšanas, Jums ir iespējas strādāt Latvijā un Eiropas Savienībā bez papildus pārbaudījumu kārtošanas vai sertifikācijas. Apliecība tiek izsniegta par valsts akreditētas izglītības programmas apguvi un kvalifikācijas piešķiršanu. Profesijas standarts paredz iespēju strādāt mājas aprūpē, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās bērniem un pieaugušajiem, kā arī citās sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes sfērās.

Piesakoties uzņemšanai izglītības programmā jāiesniedz:

 1. Iesniegums pēc vienotās formas;
 2. Pamatizglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
 3. Pases kopija (uzrādot oriģinālu);
 4. Veselības izziņa (027/u);
 5. Ja notikusi personas uzvārda maiņa – apliecinoša dokumenta kopija.

 Tava profesija, tavs sirdsdarbs!